Hitkrant (NL), March 7, 1992

Keanu Reeves

(Translated from Dutch by Fiercelyred)

"I just can't stand rules."

Opinions about Keanu Reeves differ widely. A few characterisations: he is chaotic, new age-y, intelligent, straightforward, geeky, wild and weird. We have spoken to him twice, and can conclude that he at the very least has a distinctive personality. He isn't a "fake" Hollywood star, whose manager controls his every move. Keanu is just who he is, does what he wants to do and says what he feels. The third appointment is at his place. The 27 year old actor has rented a house in Los Angeles. Inside it is a mess: clothes are strewn all over the place, the furniture is askew. Keanu's only possessions consist of a bass guitar, an amplifier, a TV, some books and one videotape. It is more the sort of appartment where you'd expect a poor student.

"Well, up until a few years ago I didn't have a penny to my name," Keanu says. "Besides, I'd go crazy in a jetsetting Hollywood house. I'm a free spirit, I do what I want to do. Isn't that the greatest freedom you could wish for? Whether I make a lot of money or not doesn't have anything to do with my way of life."

But what does your way of life entail?
"Shit, what a question. Wow! Eh...I love to act. Drive my bike really fast without a helmet on. Listen to music while headbanging. Sit in obscure bars and talk endlessly to the regulars. Hike through the desert for weeks with a friend. Sleep under the open sky. I feel at home in the desert."

Did you always want to become an actor?
"No, I got the idea to act when I was 15. Before that I wanted to become a racecar driver, nuclear phycisist, conductor or inventor."

It says in your biography that you took acting classes for a year.
"Ha, does it really? Well, they make a nice story of it. When I was 15, I went to a theater school for a year. It was a highschool where there was a lot of emphasis on acting, in addition to the regular lessons. I got kicked out after a year. The principle said I couldn't concentrate, was unmanagable and fought too much with the teachers. Frankly, he had a point."

So you're more the type who lives and learns through his mistakes?
"No, I am who I am and if others can't deal with that, they are the ones with a problem, not me. You know, I just can't stand rules. And I do realise that that doesn't make me the easiest person in the world to be around, but it is something in me. As soon as something is bound by stringent rules, I have the urge to rebel against it. I accept the consequences, too. Besides, I think it is quite natural to rebel. Don't young people rebel against their parents? Even if it is about the curfew. And don't most students play hooky?"

You just told that you accept the consequences of rebelling. Can you give an example?
"A good friend of mine once gave me the good advice that you in a way have to become your own father and mother. That means: taking responsibility for your own life. When I got kicked off that school in Toronto, I didn't mope around. As badly as I wanted to become an actor, as long as that didn't pay the bills I just went to work. For a while I sharpened skates, sawed dead branches out of trees, made pasta in an Italian deli and even got promoted to manager there."

While in the meantime auditioning as an actor?
"Yes, like many of my colleagues. I mean, no-one gets the lead role immediately, you have to start at the bottom. My first line in a tv-series was just one line: "Excuse me ma'am, where is the bathroom?" Ha ha, I'll never forget that line. As soon as I got my first big part in a play, I quit the pasta place. I was just 19. My motto was 'Let's do it', and I acted for years in a wide variety of roles and bit parts."

You don't tell a lot about your private life. We asked you in one the previous interviews whether you had a girlfriend. At that time you told us that your manager had advised you to always deny having a girlfriend, because that way you'd stay attractive for your fans.
"I guess I did say that then. By the way, I'm not always entirely truthful in interviews. Did I say last time that I had a girlfriend? Yeah? Well, that was an honest answer. I have been dating for almost a year now. The last months I have even been thinking about what it would be like to have children. Part of me wants that very much. On the other hand, I'm not quite sure about what direction I want to take in my life. Maybe I should play the part of a father first, to see what it's like."In its original Dutch:

Keanu Reeves

'Ik kann gewoon niet tegen regels'
De meningen over Keanu Reeves zijn verdeeld. Enkele typeringen: hij is chaotisch, zweverig, intelligent, recht voor de raap, sullig, wild en maf. We hebben inmiddels twee keer eerder met hem gesproken en kunnen konkluderen dot ie in ieder geval een opvallende persoonlijkheid is. Geen 'gemaakte' Hollywood-ster die aan de leiband van zijn manager loopt. Keanu is gewoon zichzelf, doet wat hij wil en zegt wat hij voelt. Afspraak nummer drie vindt plaats bij hem thuis. De 27-jarige akteur heeft een huis in Los Angeles gehuurd. Binnen is het een rommeltje Overal liggen kleren. De meubels staan schots en scheef. De enige bezittingen van Keanu bestaan uit een basgitaar, een versterker, een TV, wat bocken en welgeteld een videoband. Meer het soort woring waar je normaliter een arme student zou verwachten.
'Ach tot voor een paar jaar had ik ook geen cent te besteden', zegt Keanu. 'Bovendien zou ik gek worden in zo'n jet-set Hollywood-huis. Ik ben een vrijbuiter. Ik doe war ik zin in heb. Dat is toch de allergrootste rijkdom die je je kunt wensen? En of ik veel geld verdien of niet, heeft niets te maken met mijn manier van leven.'

Maar wat houdt jouw manier van leven dan in?
'Shit, wal een vraag. Wow! Eh... Ik hou van akteten. Keihard zonder helm rondscheuren op mijn motor. Naar muziek luisteren en daarbij lekker met mijn hoofd schudden. In obskure kroegen zitten en ouwehoeren met de stamgasten. Met een vriend wekenlong door de woestijn trekken. Slapen onder de blote hemel. In de woestijn voel ik me thuis.'

Wildeje altijd al akteur worden?
'Nee, het idee am te gaan akteren ontstond bij mij toen ik 15 was. Daarvoor wilde ik coureur, kerngeleerde, dirigent of uitvinder worden.

In je biografie staat dat je een jaar toneellessen heht gevolgt.
'Ha, ha staat dat er echt? Tja, ze weten het mooi op le schrijven. Op mijn vijftiende heb ik een jaar op de teaterschool gezeten. Dat was een middelbare school waar naast de gewone lessen veel aandacht werd geschonken aan akteren. No een jaar werd ik er algetrapt. Volgens de rector kon ik me niet koncentreren, was ik onhandelbaar en had ik le vaak ruzie met de leraren. En eerlijk gezegd had die man daar wel gelijk in.'

Je hent dus meer het type dat door schade en scande wijs is geworden?
'Welnee, ik ben wie ik ben en als anderen daar niet mee om kunnen gaan hebben zij een probleem. Ik niet. Weet je, ik kann gewoon niet legen regels. En ik besef best dat je daardoor niet makkelijk in de omgang bent. Maar het zit in mij. Zodra iets aan strenge voorwaarden is gebonden heb ik de neiging om me daar tegen te verzetten. De gevolgen accepteer ik dan ook. Trouwens, het is volgens mij heel natuurlijk om verzet te plegen. De jeugd rebelleert toch ook vaak tegen de ouders? Ook al gaat het er maar over hoe laat je thuis moet zijn. En spijbelen doen de meeste leerlingen toch ook?

Je vertelde net dat je de gevolgen van laten we maar zeggen 'het verzet plegen' accepteert. Kun je daar voorheelden van geven?
'Een goede vriend van mij gaf mij ooit de wijze raad dat je in feite zelf de rol van vader en moeder moet spelen. Dat betekent: zelf de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven. Toen ik van die school in Toronto werd gestuurd, ben ik niet in een hoekje gaan zitten. Ik wilde weliswaar dolgraag akteur worden, maar zolang ik daar mijn brood niet mee kon verdienen ben ik gewoon gaan werken. Ik heb een tijdje schaatsen geslepen, dode takken uit bomen gezaagd, pasta gemaakt in een Italiaanse levensmiddellenzaak en daar werd ik zelfs gepromoveerd tot manager.'

En ondertussen probeerde je via audities aan de bak te kommen als akteur?
'Ja, net als tal van kollega's. Ik bedoel niemand krijgt meteen een hooldrol aangeboden. Je moet onderaan beginnen. Mijn eerste rolletje in een tv-serie bestond slechts uit een zinnetje: 'Zeg mevrouw, waar is de badkamer?' Ha, ha, die zin zal ik nooit vergeten. Zodra ik mijn eerste grote rol kreeg in een loneelstuk ben ik meteen gestopt met werken in die pasta-zaak. Ik was net negentien. Onder het motto 'Let's do it', heb ik jarenlang de meest uiteenlopende rollen en rolletjes gespeeld.'

Over je privé-leven laat je niet veel los. Tijdens één van de vorige interviews vroegen we je of je een vriendin had. Je vertelde toen dat je manager vond dat je altijd moest ontkennen dat je een vriendin had omdat je dan aantrekkelijk bleef voor je fans.
'Dat zal ik inderdaad wel gezegd hebben. Overigens ben ik niet altijd helemaal eerlijk in interviews. Zei ik vorige keer dat ik een vriendin had? Ja? Nou, dat was dan een eerlijk antwoord. Ik heb bijna een jaar verkering. De laatste maanden denk ik er zelfs over hoe het zou zijn om kinderen te hebben. Een deel van mij wil dat graag. Aan de andere kant ben ik nog niet zo zeker over wat ik precies wil met mijn leven. Misschien moel ik eerst maar eens een rol als vader gaan spelen, dan weet ik misschien hoe dat is.'
Tagged:

Hangin' In , Articles Translated from Dutch
You need to be a member to leave comments. Please login or register.